سیاوش نقشینه
سیاوش نقشینهرئیس هیات مدیره

«هیات‌مدیره اتحادیه، اطمینان دارد که انجمن را از هرگونه فرصت‌های موجود در آینده برای پیشبرد هدف خود، که توسعه سیستم بانکداری و اقتصادی ایران است، منتفع می‌سازد.»

دکتر نادر ملکی
دکتر نادر ملکینایب رئیس
دکتر هلموت گوتلیب
دکتر هلموت گوتلیبعضو هیات مدیره
عبدالرضا شباهنگی
عبدالرضا شباهنگیعضو هیات مدیره
محمدرضا منصوری
محمدرضا منصوریعضو هیات مدیره