سیاوش نقشینه
سیاوش نقشینهرئیس هیات مدیره

«هیات‌مدیره اتحادیه بانک‌های ایرانی در اروپا، اطمینان دارد که اتحادیه را از هرگونه فرصت‌های موجود در آینده برای پیشبرد هدف خود، که توسعه سیستم بانکداری و اقتصادی ایران است، منتفع می‌سازد.»

دکتر نادر ملکی
دکتر نادر ملکینایب رئیس
عبدالرضا شباهنگی
عبدالرضا شباهنگیعضو هیات مدیره
محمدرضا منصوری
محمدرضا منصوریعضو هیات مدیره